Disclaimer


Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (Disclaimer) zijn van toepassing op deze internetsite (www.fintec.nl ) van Fintec VvE Vastgoed Beheer B.V, die haar kantoor heeft op Losplaatsweg 14, Noordwijk (Postbus 133, 2200 AC), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Rijnland onder nummer 28056062 (Fintec). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Fintec tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Fintec expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Fintec garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Fintec hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Fintec de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Fintec aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ons niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Fintec, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logos). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fintec of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik of gebruik binnen de eigen Vereniging van Eigenaars.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fintec is het niet toegestaan links naar sites van Fintec weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Fintec stuurt, kunnen onveilig zijn. Fintec raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Fintec te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Fintec te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Fintec en/of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immaterile of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Fintec op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Fintec of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Fintec.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Fintec behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"