Veel gestelde vragen


Hoe is de VvE georganiseerd?

Een VvE kent vier wettelijk verplichte organen: de algemene ledenvergadering, het dagelijks bestuur, de voorzitter van de (leden)vergadering en de kascontrolecommissie (of Raad van commissarissen).

De algemene ledenvergadering (ALV)
De ALV is de hoogste instantie binnen de VvE. Stemgerechtigd zijn de eigenaars.

Het dagelijks bestuur
Het bestuur wordt uitgeoefend door n of meer bestuurders, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering worden benoemd. (Het bestuur kan dus ook worden uitbesteed aan een bureau zoals Fintec, hetgeen in de praktijk op onderdelen vaak gebeurt.) Het bestuur schrijft ten minste nmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit. Op de agenda staat in ieder geval de begroting voor het komende boekjaar en de exploitatierekening (resultatenrekening) over het afgelopen boekjaar.

Statuten
De regels waaraan de leden van de VvE zich moeten houden staan in de statuten van de VvE. Het geheel aan statuten bestaat in ieder geval uit de (notarieel opgestelde) splitsingsakte en kan worden uitgebreid met een huishoudelijk reglement.

De splitsingsakte
De splitsingsakte is bij het ontstaan van de VvE door de notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VVE gelegd. In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten vastgelegd volgens een verdeelsleutel. De akte is ingeschreven in de openbare en niet openbare registers van het kadaster. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte. U kunt ernaar vragen bij het Kadaster.

Het huishoudelijk reglement
Een VvE kan een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin worden zaken van meer huishoudelijke aard geregeld, in aanvulling op de splitsingsakte. Denk aan het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

Slapende VvE
Veel VvE's zijn slapende, in de zin dat er geen vergaderingen worden gehouden en geen geld opzij wordt gezet voor onderhoud en beheer. Iedere eigenaar zal dan in principe zijn of haar eigen appartement onderhouden, terwijl de gemeenschappelijke ruimtes, trappenhuizen en liften worden verwaarloosd. Een dergelijke vereniging kan ruw worden wakker geschud wanneer de eigenaars door de gemeente over het achterstallig onderhoud worden aangeschreven. Meestal zal dit ertoe leiden dat de VvE-leden hoge kosten moeten maken om dit achterstallig onderhoud te laten verrichten. Wanneer de VvE na aanschrijving nog steeds niet in actie komt, zal de gemeente dit onderhoud zelf (laten) uitvoeren en de kosten op de VvE verhalen.


Terug naar het overzicht

Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"